Claire sun spray

ขวดเดียวจบใช้ได้ทั้งหน้าและผิวกายสบายผิวอ่อนโอน

ไม่มีแอลกอฮอลล์ป้องกันผิวจากรังสี UVA/UVB

สามารถพ่นทับเครื่องสำอางได้ช่วยลดอาการแสบบร้อนของผิวจากแสงแดด

Ae-1-61-23485-7-สเปรย์กันแดด Claire sun spray